اووا جي، قواوا وائي، ڪائي جي ڪوايوا رينچ ۽ ڪتب آگاهه ڪيو